Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten tussen de uitzendonderneming Faber Personeelsdiensten B.V. en haar opdrachtgevers. Deze voorwaarden zijn op 01 januari 2015 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Flevo-, Gooien Eemland onder nummer 32106829.

De uitzendverhouding

Inleiding

De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending betrokken partijen is het volgende van belang.

De uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming is gedefinieerd in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek. Deze definitie komt erop neer, dat de uitzend-overeenkomst een bijzondere arbeidsovereenkomst is tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht, waarbij de uitzendkracht door de uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld van een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van die opdrachtgever werkzaam te zijn. De uitzendkracht is dus formeel in dienst van de uitzendonderneming. Er is een CAO voor Uitzendkrachten waarin de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten zijn geregeld.

De uitzendkracht is feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever, maar er bestaat tussen hen geen overeenkomst. Er zijn bij uitzending twee formele relaties: enerzijds de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming en anderzijds de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming. Aangezien de uitzendkracht feitelijk werkzaam is bij de opdrachtgever, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor instructies en begeleiding op de werkplek. De opdrachtgever moet de uitzendkracht net zo (goed) behandelen als zijn eigen personeel. De uitzendonderneming is wat dat betreft afhankelijk van de opdrachtgever.

De uitzendonderneming is deskundig op het gebied van het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en doet in dat kader zijn uiterste best om de wensen van opdrachtgevers zo goed mogelijk te honoreren. De arbeidsmarkt is echter te grillig om de garantie te kunnen geven dat dit altijd lukt. Bovendien is de uitzendonderneming te zeer afhankelijk van de opdrachtgevers, de aard van het werk en de wensen van de uitzendkrachten.

Alvorens een uitzending daadwerkelijk tot stand komt, moet een aantal zaken worden afgesproken, zoals: de functie, de ter beschikking te stellen uitzendkracht, de duur van de opdracht en het tarief. De uitzendonderneming zal deze afspraken in het algemeen schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen.

Het door de opdrachtgever te betalen tarief van de uitzendonderneming omvat de kosten (sociale verzekeringslasten etc.) van uitzendarbeid en een bureaumarge. Daarnaast kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt over de vergoeding van kosten aan de uitzendkracht, zoals reiskosten. De uitzendkracht declareert zijn uren bij de uitzendonderneming, veelal door middel van werkbriefjes. De opdrachtgever moet deze werkbriefjes mede ondertekenen, zodat de uitzendonderneming weet dat het werkbriefje correct is ingevuld en het loon aan de uitzendkracht kan betalen. Aan de hand van hetzelfde werkbriefje stuurt de uitzendonderneming vervolgens een nota naar de opdrachtgever. Het is bij de meeste bureaus ook mogelijk om langs elektronische weg uren te registreren en te factureren, maar daarvoor moeten dan wel vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt tussen de opdrachtgever, de uitzendonderneming en de uitzendkracht.

Algemene voorwaarden

Het specifieke karakter van de uitzendverhouding (die bijvoorbeeld wezenlijk verschilt van het leveren van goederen of het aannemen van werk) leidt tot de noodzaak om een aantal zaken op een passende manier te regelen. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) heeft daarbij het initiatief genomen om algemene voorwaarden te doen laten opstellen. De leden kunnen deze algemene voorwaarden gebruiken bij het afsluiten van overeenkomsten met opdrachtgevers. Het staat de leden vrij om deze algemene voorwaarden te gebruiken en/of daarvan af te wijken. Faber personeelsdiensten heeft deze standaard ABU voorwaarden (*) grotendeels in haar eigen voorwaarden opgenomen.

Algemene leveringsvoorwaarden (pdf)